Obchodní podmínky

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti KOUKAAM Distribution a.s., IČ: 24249084
se sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18386

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
KOUKAAM Distribution a.s., se sídlem sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3291 (dále jen
„prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či
právnickou osobou (dále jen „kupující“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné
sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Webové stránky společnosti www.koukaam.se a ceník obsahují seznam zboží
nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného
zboží (po přihlášení uživatele). U ceny nabízeného zboží je označena také daň z přidané
hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy
jsou zobrazovány na webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou
nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží poskytne prodávající
kupujícímu individuálně před samotnou objednávkou.
2.3. Objednávku zboží provede kupující prostřednictvím dopisu, e-mailu, e-shopu, telefonicky
či jinými běžně užívanými komunikačními prostředky, ve které uvede následující údaje:
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 00 Praha 4 | www.koukaam.se
a) všechny rozhodné údaje prokazující jeho nespornou a prokazatelnou identitu a to jak z
hlediska právního tak daňového. Fyzické osoby jsou povinny uvést úplné jméno, datum
narození, úplnou adresu jejich bydliště v zemi, kde jsou trvale usazeny, v případě, že jsou trvale
usazeny v zemi odlišné od země, ke které mají státní občanství, jsou povinni uvést i tuto zemi a
adresu v ní vedenou. Právnické osoby jsou pak povinny uvést úplné jméno společnosti, úplnou
adresu sídla společnosti, veškerá identifikační čísla, daňová identifikační čísla a označení
obchodního či jiného rejstříku, ve kterém je tato společnost zapsána. V případě, že kupující
neuvede v objednávce veškeré potřebné údaje, společnost KOUKAAM Distribution a.s.
neodpovídá za případné neúplné označení kupujícího v dokladech, které jsou spolu s produkty
předávány kupujícímu, a to včetně údajů uvedených na faktuře.
b) přesné místo dodání, včetně uvedení adresáta, liší-li se od kupujícího
c) kontaktní údaje (email, telefon, fax)
d) způsob dodání zboží
Kupující, který učiní objednávku dle všeobecných smluvních podmínek, se zavazuje, že při
učinění objednávky uvedl všechny požadované údaje, a že tyto jsou úplné a správné. V případě,
že by byl později zjištěn opak, odpovídá kupující za veškerou škodu, která porušením této
povinnosti vznikne společnosti KOUKAAM Distribution a. s. Kupující dále současně s učiněním
objednávky prohlašuje, že je svéprávný, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu
bránily v uzavření kupní smlouvy se společností KOUKAAM Distribution a.s., to jest, že není
zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností
omezen ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídanou
kupní smlouvou, a to jak dle práva České republiky, tak dle práva jakékoliv jiné země, ve které
kupující bydlí, sídlí, je jejím občanem či je v této zemi zapsán v obchodním či jiném rejstříku,
popřípadě práva země, které může být na právní vztah mezi společností KOUKAAM
Distribution a.s. a kupujícím použito dle mezinárodních smluv a jiných aktů mezinárodního
práva. V případě porušení tohoto prohlášení kupující odpovídá za veškerou škodu, která
společnosti KOUKAAM Distribution a.s. tímto vznikne.
2.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
písemné potvrzení objednávky.
2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 00 Praha 4 | www.koukaam.se
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) bankovním převodem na bankovní účet společnosti KOUKAAM Distribution a.s. a to
nejpozději před převzetím produktu kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou v sídle
společnosti KOUKAAM Distribution a.s. a jejích pobočkách, nebo před předáním produktů,
které jsou předmětem kupní smlouvy k přepravě do místa dodání označeného v objednávce,
Společnost KOUKAAM Distribution a.s. si vyhrazuje právo uzavřít s kupujícím individuální
dohodu způsobu úhrady kupní ceny a splatnost kupní ceny posunout i na pozdější termín, než
je stanoveno v článku 6 písm. a) těchto všeobecných smluvních podmínek. V případě uzavření
takové individuální dohody kupující výslovně souhlasí se zvláštními podmínkami pro tento
prodej, zejména s podmínkou výhrady vlastnictví. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je
dále společnost KOUKAAM Distribution a.s. oprávněna účtovat penále ve výši 0,1 % z dlužné
částky denně a dále vymáhat veškerou škodu, která jí takovým porušením smluvní povinnosti
kupujícím vznikne, a to jak škody vyplývající občanskoprávní, obchodní a trestněprávní
odpovědnosti. Taková zvláštní dohoda vyžaduje písemnou formu.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením zboží, přepravou zboží a s vyřízením celních deklarací.
3.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
3.4. Společnost KOUKAAM Distribution a.s. vystaví kupujícímu doklad o uzavření kupní
smlouvy daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou
adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Je-li kupující spotřebitel (spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu), má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to písemně na adresu
sídla prodávajícího či mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího:
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 00 Praha 4 | www.koukaam.se
obchod@koukaam.se.
4.2. Lhůta podle odstavce 4.1. běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne
převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první
dodávky zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím formuláře na
internetových stránkách. Využije-li spotřebitel této možnosti, prodávající obratem zašle
potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.
4.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
prodávajícímu vráceno do sedmi (7) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy
prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a,
je-li to možné, v původním obalu.
4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.2. těchto obchodních
podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za
účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. Je-li kupující spotřebitel (spotřebitelem je každý
člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu), má právo od kupní smlouvy odstoupit bez
udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží, a to písemně na adresu sídla prodávajícího či mailem na adresu
elektronické pošty prodávajícího:. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu
(bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od
skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží
kupujícím dle čl. 4.2. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést
přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. obchodních podmínek,
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní
cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno
či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody
jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 00 Praha 4 | www.koukaam.se
4.7. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení
od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Prodávající se zavazuje dodat produkt kupujícímu v nejbližším možném termínu dle
svých možností a možností svých obchodních partnerů, přepravních společností, a to
jedním z těchto způsobů:
a) kupující, nebo jím výslovně zmocněná osoba nebo smluvní přepravce kupujícího zboží
osobně převezme v sídle nebo na pobočkách prodávajícího
b) prodávající předá zakoupené zboží k přepravě poště, popřípadě jiné třetí osobě, jejímž
předmětem je smluvní provádění přeprav a to i do státu, ve kterém se nachází požadovaná
dodací adresa kupujícího, není-li kupujícím výslovně uveden jiný požadovaný způsob převzetí
a přepravy zboží. Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené přepravcem, či jinou osobou,
které nemohl ovlivnit, popřípadě zpoždění zapříčené působením vnějších sil (vis maior) jako je
živelnou událostí, válečným stavem apod.
5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující
zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně
porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.4. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky
prodávajícího.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku) a reklamačním řádem
prodávajícího uveřejněných na webových stránkách prodávajícího.
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 00 Praha 4 | www.koukaam.se

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.
Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové
vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,
telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení
prodávajícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že
je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních
údajích.
8.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího
souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen
o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu
odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 00 Praha 4 | www.koukaam.se
8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí
být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.
9.2. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj
zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím
lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o
uložení nedozvěděl.

10. AKCEPTACE SMLUVNÍCH VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
10.1. Kupující současně provedením objednávky produktů společnosti KOUKAAM Distribution
a.s. prohlašuje, že se před objednávkou seznámil s textem těchto všeobecných smluvních
podmínek, a že s těmito podmínkami výslovně souhlasí, a za těchto podmínek uzavírá se
společností KOUKAAM Distribution a.s. kupní smlouvu. Odchýlit se od těchto smluvních
podmínek je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody uzavřené mezi společností
KOUKAAM Distribution a.s. a kupujícím.
KOUKAAM Distribution a.s. | Hráského 2231/25 | 148 00 Praha 4 | www.koukaam.se

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se
řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hráského 2231/25, 148 00 Praha
4, adresa elektronické pošty obchod@koukaam.se, telefon 296 826 566.
V Praze dne 18. 10. 2017