Počítání osob v kamerách Uniview

Praktické použití

V oblasti sledované kamerou můžete vybrat prostor, ve kterém budou vstupující a vycházející osoby počítány. Pro uzavřenou oblast můžeme rozdílem v počtu osob na vstupu a na výstupu určit, kolik lidí se aktuálně v oblasti nachází. Tato funkce je tak vhodná pro vnitřní prostory obchodních řetězců, výstavy, muzea či hotely.

Požadavky na instalaci

1. Montážní poloha: Kamera musí být namontována na strop ve směru chůze chodců, jak je znázorněno na obrázku. Tato oblast musí mít stabilní osvětlení, aby se předešlo vlivům změn osvětlení způsobených například otevíráním a zavíráním dveří.

2. Úhel sklonu kamery musí být mezi 70° a 80°.

3. Horizontální vzdálenost kamery a místa počítání by se v závislosti na výšce a úhlu kamery měla pohybovat mezi 1–2,8 m.

4. Výběr objektivu: Doporučujeme ohniskovou vzdálenost 4 mm, objektiv s menší ohniskovou vzdáleností může zkreslovat, v případě větší hodnoty zase dojde ke zmenšení oblasti pokrytí.

5. Relativní rozlišení: Detekce je optimální, pokud je šířka ramen detekované osoby zobrazena 120 až 160 pixely. (pro 1080P obrazovky; pro jiná rozlišení přepočítejte odpovídajícím způsobem). Během instalace upravte výšku kamery a ohniskovou vzdálenost objektivu tak, aby pixely pro šíři ramen splňovaly tento požadavek.

Požadavky na scénu

1. Výběr scény: Doporučujeme sledovat provoz na vnitřních vchodech a východech z nákupních center, výtahů, parků a supermarketů, na místo otevřených míst, náměstí, ulic atp.

2. Osvětlení: Není-li v pozorovacím prostoru k dispozici žádné světlo, doporučuje se, aby na každý metr výšky umístění bylo nainstalováno 50 W zářivkové světlo, a to přímo nad pozorovací prostor.

3. Rozsah dohledu: Efektivní šířka dohledu se pohybuje od 1 m do 4 m, ale skutečná šířka scény může být větší…

4. Blokování: Pokud je hlava osoby zakryta kloboukem nebo deštníkem, sníží se účinnost detekce chodců.

5. Instalační úhel kamery: Doporučená montážní výška je 3 m, úhel sklonu 75 ° a aby na šířku ramen připadalo 130 pixelů v obraze.

Doporučené scény ✔️

1. Detekční prostory s dostatečným osvětlením, fixní trasy objektů, individuální pohyb, vhodný úhel a výška umístění kamery a počet pixelů na šířku ramen dle výše uvedených požadavků.

Nedoporučované scény ❌

1. Otevřená a široká místa, jako jsou silnice a náměstí

2. Scény s více osobami procházejících současně

3. Scény s proměnlivými trasami chodců

4. Scény s více objekty blízko sebe, způsobující nesprávnou detekci při současném průchodu

5. Scény s lidmi, kteří zůstávají na detekční lince, což může způsobit jejich vícenásobné započítání

6. Scény s nedostatečným osvětlením, jako jsou noci a deštivé dny

7. Scény, kde úhel a výška kamery nejsou správné nebo počet pixelů na šířku ramen nesplňuje požadavek

Popis nastavení ⚙️

1. Povolení počítání osob (Enable passenger flow detection): v současné době rozlišuje vstup a výstup, čára detekce může být pouze v horizontální poloze.

2. Typ počítání (Counting type): Vše / Pouze osoby vstupující / Pouze osoby odcházející

3. Typ detekce (Detection mode): Vnitřní nebo venkovní. Vyberte hodnotu odpovídající Vaší aplikaci, volba ovlivní výběr použitých algoritmů.

4. Vynulovat počítání (Reset counter at): Můžete nastavit čas pravidelného vynulování počítadla osob.

5. Citlivost (Sensitivity): Schopnost rozlišovat objekty, které jsou blízko sebe. Vyšší citlivost znamená lepší schopnost rozpoznávat více objektů.

6. Filtrování dle velikosti objektu (Filter by object size): Nastavte vhodný rozsah dle rozlišení a velikosti objektu. Příliš vysoké nastavení maximální velikosti bude generovat větší počet falešných poplachů, naopak vysoké nastavení minimální velikosti může vést k nedetekování průchodu.