Zapůjčení zboží

  1. Zápůjčka se provádí obdobným způsobem jako běžný obchodní případ (dodací list, faktura). Výjimku u zápůjček představuje navíc uvedený závazek společnosti KOUKAAM Distribution a.s. (dále jen dodavatele), že při splnění podmínek zápůjčního ujednání (viz. níže) se dodavatel zavazuje přijmout zboží od zákazníka zpět za účelem navrácení zápůjčky.
  2. Dodací a finanční podmínky zápůjčky vychází z obecných obchodních dodacích a finančních podmínek dohodnutých mezi zákazníkem a dodavatelem (splatnosti) a z pravidel určených dodavatelem (hotovostní platby, atd.)
  3. Zákazníkovi může být dodavatelem zapůjčeno zboží v množství dle vzájemné dohody, avšak v množství maximálně 1 ks od typu.
  4. Dodavatel neposkytuje zápůjčku zboží za účelem jeho dalšího zapůjčování třetím stranám, zápůjčka je umožněna pouze za účelem ověření deklarovaných vlastností produktu u zákazníka.
  5. Zápůjčky zboží zákazníkům dodavatel umožňuje za účelem ověření deklarovaných vlastností zapůjčeného zboží. Z tohoto důvodu a z důvodů finančních, časových i organizačních dodavatel umožňuje zapůjčení každého dodávaného produktu ze svého portfolia max. jedenkrát. Zároveň si dodavatel vyhrazuje právo odmítnout zápůjčku v případech, kdy zákazník měl totéž zboží již dříve k dispozici.
  6. Zboží vrácené v době splatnosti zpět do servisního centra v Kolíně bude následně podrobeno kontrole, na základě které Vám bude vystaven dobropis na plnou částku (včetně poplatků) vyjma dopravného, a to za předpokladu, že zboží bude vráceno v původním stavu (bez známek použití, nepoškozené, neponičené obaly a kompletní obsah balení).

Zápůjční ujednání

Tento doklad potvrzuje, že dodavatel dnešního dne předal výše uvedené zboží spolu s příslušenstvím v originálním neporušeném balení odběrateli za následujících podmínek:

Odběratel výslovně stvrzuje řádné převzetí dodávaného zboží. Dodavatel současně vystavil dnešního dne odběrateli daňový doklad-fakturu spolu s uvedením doby splatnosti, kterou účtuje odběrateli kupní cenu za předávané zboží dle ujednání smluvních stran o uzavření kupní smlouvy.

Dodavatel tímto půjčuje odběrateli výše uvedené zboží. Odběratel je oprávněn nejpozději poslední pracovní den přede dnem splatnosti uvedeném na daňovém dokladu-faktuře vrátit předmětné zboží dodavateli na adrese jeho centrálního skladu (viz kontakty). Pokud odběratel nevyužije možnosti vrátit vypůjčené zboží za podmínek a způsobem dále uvedeným, platí ujednání kupní smlouvy bez dalšího a odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu způsobem a v termínu uvedeném v daňovém dokladu-faktuře.

V případě, že odběratel vrátí zboží dodavateli řádně a včas dle výše uvedeného a dodavatel písemně potvrdí převzetí kompletního a neporušeného zboží zanikají ujednání smluvních stran o kupní smlouvě. Dodavatel je v takovém případě povinen stornovat případně dobropisovat vystavený daňový doklad-fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy. Dobropisována bude celá částka včetně poplatků, vyjma dopravného.

V případě, že vrácené zboží není kompletní, je poškozeno či vykazuje jiné vady nebo rozdíly proti stavu v jakém bylo odběrateli předáváno, je dodavatel oprávněn odepřít převzetí zboží. V takovém případě platí ujednání kupní smlouvy bez dalšího a odběratel je povinen zaplatit kupní cenu způsobem a v termínu uvedeném v daňovém dokladu-faktuře.